شعری جدید از دکتر بیک بابایی در وصف تبریز

عکس و تصویر شعری جدید از دکتر بیک بابایی در وصف تبریز شهر تبریز است و خاک اش ...


شهر تبریز است و خاک اش تریت مردانگی // مردمانش سرو قامت اسوه آزادگی//
به چه شیرین است زبانش ترکی شیرین سخن // من که می نازم به نام اش با تمام بندگی//
این دیار قهرمانان قهرمان می پرورد // اب و خاک و نام ویادش با تمام خستگی//
شهر تبریز است وشهر صائب و قطران ها // شهریارش به چه زیبا گوید با سادگی//
گر غبار غم گرفته از همه عصیان ها // چون ستاره می درخشد در میان تیره گی//
شهر تبریز است و تاریخ در دلش جا کرده خوش // فخر تاریخ است و اما با همه افتادگی//
شهر تبریز است و نام اش مونس جانم شده // می نوازد چون نسیمی که بیارد عشوگی

یاشاسین گوزل تبریزیم...

#ما_روزه_میگیریم
/ 0 نظر / 58 بازدید