شهر تبریز است و شهر شهریار شهر عشق و شهر عاشق، شهر ،یار

شهر تبریز است و شهر شهریار          شهر عشق و شهر عاشق، شهر ،یار

دکتر بشیر بیک بابایی ; ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩٤